In Sportovní sponzorství

Odečitatelnost sportovního sponzorství: výdaje na reklamu a zábavu

V Itálii jsou daňové odpočty výdajů na sportovní sponzoring a jejich odečitatelnost velmi důležitou otázkou, pokud jde o sportovní marketing. Jedná se o delikátní problematiku plnou detailů (DPH u sportovního sponzoringu, daňové úlevy, výdaje na reklamu atd.), ke které je třeba přistupovat metodicky, neboť toto pravidlo je stejně důležité pro velký tým jako pro amatérský sportovní svaz a musí se s ním seznámit každý, kdo se chce zabývat sponzoringem. Proto si dnes povídáme s Riccardem Marií Ceresim, certifikovaným účetním, který nám pomáhá toto téma osvětlit.

Odčitatelnost a odpočty pro sportovní sponzoring

Abychom se pokusili zorientovat v marasmu daňových záležitostí, je nejlepší začít definicemi obsaženými ve dvou poměrně starých ministerských usneseních (R.M. 2/1016/1974 a R.M. 9/204/1992), která uvádějí, že
sponzorství
se vyznačují existencí sinallagmatického vztahu (zjednodušeně řečeno, smlouvy mezi dvěma stranami za úplatu), kdy se sponzor zavazuje poskytnout službu v penězích nebo v naturáliích a sponzorovaná strana se zavazuje propagovat a propagovat výrobek, služby, značku a činnost prováděnou sponzorem.

A právě kvůli tomuto synallagmatickému vztahu byly tyto výdaje zařazeny do položky výdajů na reklamu.V této souvislosti je třeba vzít v úvahu čl. 90 odst. 8 zákona č. 289/2002, který stanoví, že “plnění v penězích nebo v naturáliích ve prospěch klubů, amatérských sportovních sdružení atd… představuje pro dárce výdaje na reklamu až do celkové roční výše 200 000 EUR.

Z daňového hlediska je to velmi důležité: do výše 200 000 EUR ročně jsou tyto náklady plně odečitatelné (podle čl. 108 TUIR) od příjmů z podnikání, stejně jako je možné odečíst příslušnou DPH za sportovní sponzoring v letech 2021/2022.

odečitatelnost sportovního sponzoringu

Sponzoring: výdaje na reklamu a reprezentaci

Výdaje na sponzoring, stejně jako jakýkoli jiný podnikatelský výdaj, pak musí podléhat obecným zásadám návaznosti a souladu; z provozního hlediska by měl mít daňový poplatník k dispozici potřebnou dokumentaci, která prokáže aktuálnost sponzorského vztahu, a tím i

  • sponzorskou smlouvu s určitým datem;
  • spis dokládající skutečné plnění zakázky (fotografie, propagační materiály, novinové články atd.);
  • sledovatelnost plateb.

Na druhou stranu, pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek, mohou daňové orgány považovat sponzoring za výdaje na reprezentaci. jejichž odpočitatelnost je snížena; článek 108 Tuir totiž uvádí, že limit daňové odpočitatelnosti činí 1,5 % příjmů do 10 milionů eur, 0,6 % příjmů v případě překročení části a do 50 milionů eur, 0,4 % v případě překročení části … a zohlednit, že v rámci výdajů na reprezentaci vznikají i další náklady, které obvykle společnosti vynakládají (výdaje na hotely a restaurace, výdaje na dary atd.), které je třeba započítat do výpočtu limitů.

Odečitatelnost výdajů na sponzoring nad 200 000 EUR

A co výdaje přesahující 200 000 EUR? Opět platí, že nic není absolutní: pokud je daňový poplatník schopen prokázat relevanci a přiměřenost těchto vyšších nákladů. se může rozhodnout odečíst tyto výdaje ve výši 100 %. (pak musí být schopen prokázat, že tyto náklady nejen vedly k exponenciálně vyšším příjmům, ale že mezi těmito náklady a vyššími příjmy existuje přímá souvislost)*; případně může zvolit obezřetnější cestu a tyto vyšší výdaje překlasifikovat na výdaje na reprezentaci.

Tento článek jsme začali povídáním o marasmu daňových záležitostí… No, čtenář, který se po tomto článku bude chtít ponořit hlouběji, by měl vědět, že zákon mu vyhrazuje možnost předložit formální žádost o Interpello Ag. Příjmy (ex odst. 4a čl. 108 TUIR), v níž může předložit svůj případ a požádat, aby Ag. Z příjmů by mělo být zřejmé, do které kategorie (výdaje na reklamu nebo výdaje na reprezentaci) by měly spadat výdaje na sponzoring.

odečitatelnost sportovního sponzoringu

Nejvyšší kasační soud o odpočtu nákladů na sponzoring a dědictví

Důležitým pojmem v souvislosti se sportovním sponzoringem a odpočitatelností výdajů na sponzoring je pojem “inherence”. Stručně řečeno, pravidlem je, že sponzoring, aby mohl být odečten od příjmů z podnikání, musí být specifickou činností zaměřenou na růst, šíření a život podniku a podnikání.

To nedávno potvrdil i Kasační soud, když rozhodl, že objednávka č. 30024 ze dne 26. října 2021, který se týkal transakce, kterou daňový úřad shledal “neodmyslitelnou”, protože “neodpovídala běžným ekonomickým kritériím podnikatelské činnosti”.

Je zřejmé, že úvahy o neoddělitelnosti vyžadují úvahy, které jsou mnohem více kvalitativní než kvantitativní a které vracejí pozornost k významu a důležitosti sportovního sponzoringu v rámci marketingových strategií společnosti jako účinného propagačního a komunikačního nástroje. Je to samotný kasační soud zopakovat: “Pokud jde o daň z příjmů právnických osob, zásada inherence vyjadřuje vztahovatelnost vynaložených nákladů k podnikatelské činnosti, a to i nepřímo, potenciálně nebo v budoucnu, s vyloučením nákladů, které se nacházejí ve sféře, která je jí cizí, a ve skutečnosti jako omezení uznatelnosti nákladů nevyplývá z čl. 75 odst. 5 (nyní čl. 109 odst. 5) prezidentského dekretu č. 917 z roku 1986, který se týká odlišné zásady neuznatelnosti nákladů vztahujících se k osvobozeným příjmům (s výhradou dědičnosti), tj. korelace mezi uznatelnými náklady a zdanitelnými příjmy. Z toho vyplývá, že inherence musí být posuzována prostřednictvím kvalitativního úsudku, bez odkazů na pojmy užitečnost nebo výhodnost, které se týkají kvantitativního úsudku, a musí být rovněž odlišena od pojmu souladnost nákladů, i když nehospodárnost a nesoulad nákladů mohou být indikativními ukazateli vady inherence”.

Inherence je obecné kritérium, které má mnoho společného s tím, jak dobře sponzorský program zapadá do logiky, image a trajektorie společnosti a jejího růstu.

Závěrem

V Itálii jsou výdaje na sportovní sponzoring plně odečitatelné až do výše 200 000 EUR jako výdaje na reklamu. U částek vyšších než tato částka lze sponzoring stále odečíst ve výši 100 %, pokud je klasifikován jako výdaje na reklamu a reprezentaci. Absolutním předpokladem je, že je dědičný, ale v tomto ohledu se tento blog již několikrát zabýval tématem přínosů sportovního sponzoringu z hlediska marketingu a komunikace.

Nabízí se samozřejmě obrátit se na mnoho advokátních kanceláří nebo účetních, kteří se v této oblasti v naší zemi vyznají, abyste měli jistotu, že se rozhodnete správně a ve správný čas.

 

 


* To nám dává právo představit téma návratnosti investic, které by mělo být nezbytným úkolem každé sponzorující společnosti a které je kromě měření efektivity prováděného sponzoringu užitečným nástrojem pro případ sporu s finančním úřadem.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Emanuele Venturoli
Emanuele Venturoli
Vystudoval veřejnou, sociální a politickou komunikaci na univerzitě v Bologni a vždy se zajímal o marketing, design a sport.
Recent Posts

Leave a Comment

Odpočty při sponzorování sportu: nárok na odpočet, DPH a výdaje na reklamu, RTR Sports
Odpočty při sponzorování sportu: nárok na odpočet, DPH a výdaje na reklamu, RTR Sports